Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Ondernemersvuur.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ondernemersvuur en de opdrachtgever/deelnemer, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer, tenzij iDees online met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingesteld.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met iDees online,  voor de uitvoering waarvan door Ondernemersvuur derden ingeschakeld worden.
 3. Indien schriftelijk overeengekomen kan  afgeweken worden van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 4. De door Ondernemersvuur te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgave van Ondernemersvuur zijn vrijblijvend.
 2. Voor opdrachten tot € 500,00 (excl. 21% BTW) geldt een mondelinge toezegging als overeenkomst.
 3. Voor opdrachten vanaf € 500,00 (excl. 21% BTW) wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan met prijsopgaves vooraf.
 4. Overeenkomsten kunnen schriftelijk of per e-mail worden aangegaan en hierbij is e-mailverkeer gelijkwaardig aan schriftelijke overeenkomsten.
 5. Indien de opdrachtgever/deelnemer na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is iDees online gerechtigd het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 6. De opdrachtgever/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het werven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (fonts, logo’s, software, foto’s, compositie, huisstijl elementen etc.) dat op verzoek van de opdrachtgever op een website zal worden gebruikt.
 7. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van vier weken en zijn voor zowel iDees online als voor de opdrachtgever/deelnemer vrijblijvend.
 8. De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders wordt vermeld.

Artikel 3: Uitvoering van de werkzaamheden

 1. De opdrachtgever/deelnemer levert tijdig alle informatie aan die voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden vereist is.
 2. Ondernemersvuur is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door een gebrek aan of in door de opdrachtgever/deelnemer gegeven informatie.
 3. Ondernemersvuur mag indien nodig derden inschakelen om werkzaamheden te verrichten.
 4. Wanneer samengewerkt wordt met derden op verzoek van opdrachtgever/deelnemer, is Ondernemersvuur niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden of diensten van deze derden.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag Ondernemersvuur de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever/deelnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per post, fax, e-mail e.d..

Artikel 4: Social media presentatie, training of workshop

 1. Verplaatsen datum door opdrachtgever / deelnemer: een presentatie, training of workshop kan tot maximaal twee weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
 2. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Zijn één of meer deelnemers verhinderd en zijn er geen vervangende deelnemers, dan heeft de deelnemer/opdrachtgever geen recht op restitutie.
 3. Annulering door de opdrachtgever/ deelnemer van de overeenkomst ter zake een presentatie, training of workshop is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk twee (2) weken voor de geplande eerste cursusdag of workshop. Bij annulering tot twee (2) weken voor de eerste cursusdag wordt 20% van de totaalprijs in rekening gebracht.
 4. Wanneer Ondernemersvuur uit overmacht, daaronder begrepen situaties als ziekte, ongeval en andere omstandigheden waarop iDees online geen invloed kan uitoefenen, genoodzaakt is om de presentatie, training of workshop te annuleren, zal in overleg een alternatieve datum vastgesteld worden. De opdrachtgever/deelnemer heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding.
 5. Ondernemersvuur is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een presentatie, training of workshop van Ondernemersvuur.
 6. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemersvuur is de opdrachtgever/ deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte presentatie-, training- of workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 5: Boostdagen en weekenden (groepsessies)

 1. Verplaatsen datum door opdrachtgever / deelnemer: een boostdag kan tot maximaal drie weken voor de afgesproken datum in overleg worden verplaatst naar een andere datum.
 2. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de Boostdag of Boostweekend, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Zijn één of meer deelnemers verhinderd en zijn er geen vervangende deelnemers, dan heeft de deelnemer/opdrachtgever geen recht op restitutie.
 3. Annulering door de opdrachtgever/ deelnemer van de overeenkomst ter zake een Boostdag (groepsessie) is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk twee (2) weken voor de geplande eerste Boostdag. Bij annulering tot twee (2) weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht.
 4. Wanneer Ondernemersvuur uit overmacht, daaronder begrepen situaties als ziekte, ongeval en andere omstandigheden waarop Ondernemersvuur geen invloed kan uitoefenen, genoodzaakt is om de groepsdag te annuleren, zal in overleg een alternatieve datum vastgesteld worden. De opdrachtgever/deelnemer heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding.
 5. Ondernemersvuur is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een groepsdag van iDees online.
 6. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemersvuur is de opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte groepsdag te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 6: Mastermindweken & andere weekactiviteiten

 1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de Mastermindweek, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Gezien het product waarbij het belangrijk is om gelijkgestemden bij elkaar te hebben, zal Ondernemersvuur bepalen of de voorgedragen persoon als vervanger kan worden beschouwt. Zijn één of meer deelnemers verhinderd en zijn er geen vervangende deelnemers, dan heeft de deelnemer/opdrachtgever geen recht op restitutie.
 2. Kan de deelnemer, door welke reden ook (behalve genoemd bij nummer 1), niet aanwezig zijn bij een reeds betaalde Mastermind dan is het niet mogelijk om het geld terug te krijgen.
 3. Ondernemersvuur doet er alles aan om het evenement zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, maar is niet aansprakelijk voor letsel, of schade aan of diefstal/verlies van persoonlijke eigendommen, of op andere manier verband houdt met deelname aan een Mastermind van Ondernemersvuur.
 4. Wanneer Ondernemersvuur uit overmacht, daaronder begrepen situaties als ziekte, ongeval en andere omstandigheden waarop iDees online geen invloed kan uitoefenen, genoodzaakt is om de Mastermind week te annuleren, zal in overleg een alternatieve datum vastgesteld worden. De opdrachtgever/deelnemer heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding.
 5. De opdrachtgever/deelnemer dient zelf uit te zoeken hoe hij/zij privé en zakelijk verzekerd dient te zijn kijkend naar reis-, aansprakelijkheids-, annuleringsverzekeringen en andere zaken die van toepassing zijn. Deze dient de opdrachtgever/deelnemer zelf af te sluiten. Ondernemersvuur heeft hier vooraf op gewezen. Eventueel kun je contact opnemen voor een doorverwijzing naar iemand die je hier vrijblijvend over kan adviseren. 
 6. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemersvuur is de opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte Mastermindweek te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 7: Facturatie en betaling

 1. Ondernemersvuur is gerechtigd om periodiek te factureren, Ondernemersvuur factureert in beginsel elke twee weken.
 2. De opdrachtgever/deelnemer dient binnen 14 dagen te betalen.
 3. Bij niet-betaling, dan wel niet volledige en/of niet tijdige betaling, is opdrachtgever/deelnemer onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en derhalve van rechtswege in verzuim, in welk geval de opdrachtgever/deelnemer over het factuurbedrag de wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
 4. In geval van buitengerechtelijke (incasso)kosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 3.000,0 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 150,-.
 5. Voor de coachingsprogramma’s geldt de mogelijkheid om in één keer of in termijnen te betalen. Als de opdrachtgever/deelnemer het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan. Oók bij vroegtijdig stoppen. 
 6. Indien opdrachtgever/deelnemer achterloopt met betalingen, dan houdt Ondernemersvuur zicht het recht voor om offline/online coachingsgesprekken en andere tot de afgenomen dienst behorende sessies op te schorten, totdat de opdrachtgever de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun opdrachtgever/deelnemer een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het coachingsgesprek moet wel binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ondernemersvuur garandeert niet dat er nog ruimte is in haar agenda heb om een gesprek in te halen.
 7. Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
 8. Kaarten die gekocht worden voor een live bijeenkomst (dag, weekend, week) of event van Ondernemersvuur kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Einde van de overeenkomst

 1. Indien door de klant de opdracht zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging wordt beëindigd, brengt Ondernemersvuur de gewerkte uren in rekening.
 2. Na betaling van openstaande facturen worden op verzoek lopende projecten overgedragen aan de opdrachtgever/deelnemer of aan derden.
 3. Indien Ondernemersvuur door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren, brengt iDees online dit deel van de opdracht niet in rekening.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever/deelnemer of Ondernemersvuur, zal Ondernemersvuur in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ondernemersvuur extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Ondernemersvuur is, indien de opdrachtgever/deelnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance, schuldsanering, liquidatie of overlijden van opdrachtgever/deelnemer, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

Artikel 10: Reclames, klachten en aansprakelijkheid

 1. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ontevreden zijn over de boostdagen, mastermind-week, één op één sessie, jaarprogramma, een onderdeel van het programma, de ondersteuning van Désirée Wassing-Boerema of een andere dienst, dan moet de opdrachtgever/deelnemer dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, aan Ondernemersvuur laten weten, door Ondernemersvuur een mail te sturen. Désirée Wassing-Boerema ontvangt van de opdrachtgever/deelnemer dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ze vanuit het Ondernemersvuur in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Ondernemersvuur niet in behandeling nemen.
 2. De opdrachtgever/deelnemer dient klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen aan Ondernemersvuur te melden. Na oplevering van een dienst of product dient zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 14 dagen, op straffe van verval van de mogelijkheid daartoe in de toekomst, schriftelijk te worden gereclameerd.
 3. Klachten moet de opdrachtgever/deelnemer binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald (half)jaar-programma onderdeel aan Ondernemersvuur melden. Indiende opdrachtgever/deelnemer de klacht later meldt, dan heeft de opdrachtgever/deelnemer geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien vaststaat dat een product of dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Ondernemersvuur vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever/deelnemer voldoen in de vorm van een prijsreductie.
 6. Ook als de opdrachtgever/deelnemer  een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.
 7. De aansprakelijkheid van Ondernemersvuur beperkt zich uitsluitend tot schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Ondernemersvuur toerekenbare tekortkoming. Ondernemersvuur is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, schade bij derden en gederfde winst. Bovendien is de aansprakelijkheid te allen tijde gelimiteerd tot de factuurwaarde van de opdracht.
 8. Bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 9. De schade zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door een eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering van iDees online wordt gedekt en uitgekeerd.
 10. Alle door iDees online gegeven adviezen, gedeelde kennis en door iDees online verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door iDees online te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door iDees online verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. iDees online verleent daarbij geen enkele garantie.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 1. Ondernemersvuur behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. iDees online heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever/deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. De opdrachtgever/deelnemer vrijwaart Ondernemersvuur tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Op de teksten, materialen van het programma bezit Ondernemersvuur de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag de opdrachtgever/deelnemer de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Ondernemersvuur hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
 4. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Ondernemersvuur hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 12: Materialen en licenties

 1. Ondernemersvuur streeft ernaar de materialen levenslang online voor haar deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als Ondernemersvuur de materialen gaat verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal Ondernemersvuur dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat de opdrachtgever/deelnemer in staat is deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ondernemersvuur zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat de opdrachtgever/deelnemer aan iDees online bekend heeft gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor het risico van de opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. De competente rechter in de vestigingsplaats van iDees online is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Voorwaarden deelname programma’s

 1. Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s, evenementen en één op één sessies. 
 2. In deze programma’s deelt Ondernemersvuur haar kennis, ervaring en tools. Zelf moet de opdrachtgever/deelnemer naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ondernemersvuur kan niet garanderen dat het volgen van deze programma’s successen in het van de leven of bedrijf van de opdrachtgever/deelnemer genereert. Wel zal Ondernemersvuur zich inspannen dat de opdrachtgever/deelnemer de juiste handvatten heeft om de programma’s met succes te volgen en af te ronden. En staat zij binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor de opdrachtgever/deelnemer klaar. De ondersteuning die Ondernemersvuur biedt is afhankelijk van welk dienst de opdrachtgever/deelnemer aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s.

Artikel 15: Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

 1. Ondernemersvuur vindt het belangrijk dat haar deelnemers tevreden zijn, daarom heeft ze een niet goed geld terug garantie voor de programma’s die langer dan vijf dagen duren. Zoals de Flow-jaar programma. De opdrachtgever/deelnemer kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het
  programma de deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan de opdrachtgever/deelnemer doen door een mail te sturen aan desiree@ondernemersvuur.nl. Indien de opdrachtgever/deelnemer de betaling al heeft gedaan, dan zal Ondernemersvuur deze bedragen zo spoedig mogelijk
  restitueren. Wel dient de opdrachtgever/deelnemer al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.
 2. Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan
  het programma te annuleren en moet opdrachtgever/deelnemer het volledige deelnemersgeld betalen. De opdrachtgever/deelnemer komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 16: Overmacht

 1. Ondernemersvuur is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Ondernemersvuur
  b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  c) belemmeringen als gevolg van de door opdrachtgever/deelnemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  d) werkstakingen
  e) brand
  f) ongeval of ziekte van personeel
  g) Denial of Services (DoS) aanvallen
  h) door iDees online onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van iDees online afhankelijk is.
 2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft deelnemer/opdrachtgever het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat iDees online tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 3. Indien iDees online door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De opdrachtgever/deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 17: Privacy

 1. Ondernemersvuur neemt de privacy van haar deelnemers serieus en ze gebruikt de persoonsgegevens van de opdrachtgever/deelnemer alleen in het kader van haar dienstverlening. Ondernemersvuur houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Bekijk  indien gewenst zelf even de Privacyverklaring

Artikel 18: Wijziging van de Algemene voorwaarden

 1. Ondernemersvuur is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
 2. Ondernemersvuur zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan de deelnemer/opdrachtgever sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor de deelnemer/opdrachtgever in werking zodra de opdrachtgever/deelnemer de wijziging heeft ontvangen.

Artikel 19: Overige

 1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen iDees online en de opdrachtgever/deelnemer overeengekomen zijn.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze
  Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te
  komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
 3. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
Hieronder een overzicht van alle bedrijfsgegevens.

Mochten er vragen zijn over bovenstaande Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met mij op. 

Liefdevolle groet,

Désirée Wassing-Boerema

Désirée Wassing-Boerema

VUURAANSTEKER & WERKCREATOR

Social media

Volg mij via jouw favo social media kanalen en laat je inspireren door alles wat ik daar met je deel. Zin om te connecten op LinkedIn? Stuur me gerust een uitnodiging. 

Bedrijfsgegevens

NL57BUNQ2042733679

57011362

NL001444145B89

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Blijf op de hoogte ♥

Ontvang bericht over de nieuwe agenda-activiteiten, aanbiedingen, uitnodigingen voor pilots en meer van dat, zodat jij als eerste de kans krijgt om je aan te melden.

Door je aan te melden geef je aan oké te zijn met mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights